Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az alábbiakban a FreeFrom Hungary Kft. által üzemeltetett https://glulusfreefrom.hu/ honlap látogatói és regisztrált felhasználóira vonatkozó adatkezelési tájékoztatója olvasható.

Szolgátató/adatkezelő adatai:

Cégnév: FreeFrom Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4225 Debrecen, Hátszeg utca 6

Cégjegyzék szám: 09-09-029360

Bejegyző bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 26206529-2-09

Képviselő: Asztalos Zoltán

Email: hello@glulu.hu

Telefon: +36-30-726-1910

Közzétéve: 2020.05.05.

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A FreeFrom Hungary (székhely: 4225 Debrecen, Hátszeg utca 6. továbbiakban, mint Adatkezelő, Szolgáltató) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szabályzat miden tartalmi elemét a mindenkori hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően alakította ki, azok elvárásainak megfelel. A Szolgáltató tevékenységének ellátásához szükséges adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: Itt

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal áll összhangban:

- 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

- 2008. évi XLVIII. törvény- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

- 2003. évi C. törvény- az elektronikus hírközlésről (Eht.)

2. Értelmező rendelkezések

Jelen szabályzat alkalmazásában:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3. Az adatkezelés irányelvei

A FreeFrom Hungary Kft kijelenti, hogy a személyes adatok kezelését az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns, és a szükséges mértékű.
 • A személyes adatoknak, pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.
 • A személyes adatok tárolása olyan formában történik, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az adatkezelés célja, hogy a  Társaságunk, mint szolgáltató/adatkezelő a honlap működtetése során, az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói. Regisztráció esetén a regisztráció ténye, a regisztrált személy neve, lakcíme, szállítási- és számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma, korábbi megrendelések adatai. Ezek az adatok a honlap tárhelyszolgáltatója által üzemeltetett szerveren kerülnek rögzítésre.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése:

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön, mint az érintett személy bármikor visszavonhatja a felhasználói fiók erre létesített menüjében, illetve a kapcsolattartásra megjelölt e-mail címre küldött elektronikus levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Személyes adatokhoz hozzáférhet az Adatkezelő IT vezetője, az Adatkezelő ügyvezetője, eseti jelleggel az Adatkezelő által felhatalmazott munkavállalók, illetve a honlapnak helyt adó weboldal tárhelyszolgáltatója, mint Adatfeldolgozó.

Az adatok megismerésére jogosultak Társaságunk, mint adatkezelő és alkalmazottaink, valamint adatfeldolgozóink, jogszabálynak megfelelő szerződés alapján.

Ön, mint érintett személy kérelmezheti Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az Önt megillető adathordozhatósághoz való jogával.

Ön, mint érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ön, mint érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a honlap ezirányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Ön nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása az Ön számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybevétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A személyes adatok módosítása vagy törlése megvalósítható Felhasználói fiókban, valamint kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségeken.

5. Regisztráció

Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel és többletszolgáltatás nyújtása. A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.  Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrált felhasználói.

Az adatkezelés időtartama, az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja személyes fiókjában, vagy a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok elektronikus módon tárolódnak.

 Azonosítás és a kapcsolattartás miatt, a személyes adatok megadása kifejezetten szükséges.  A számlázáshoz szükséges a pontos cégnév, név és cím, amely jogszabályi kötelezettség.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Beazonosítás/ kapcsolattartás/ számlázás
Cégnév Beazonosítás/ kapcsolattartás/ számlázás
Cím Beazonosítás/ kapcsolattartás/ számlázás
E-mail Beazonosítás/ kapcsolattartás
Telefon Beazonosítás/ kapcsolattartás
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet
IP cím Technikai információs művelet


6. Megrendelés, vásárlás

Az adatkezelési hozzájárulását a honlapon található és kifejezetten ezt a célt szolgáló üres jelölő négyzet szándékos kipipálásával teheti meg. Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. E tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és jelen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mailek küldése. Az Ön megrendelését csak akkor teljesíthető, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt. Ennek hiányában megrendelése nem teljesíthető. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pontja.

Kezelt adatok köre:

 • vevő neve
 • lakcíme
 • szállítási- ill. számlázási címe
 • e-mail címe
 • telefonszáma
 • kiállított számla
 • megrendelés azonosító száma
 • megrendelés végösszege
 • a fizetési tranzakció sikeres vagy sikertelen volta

 Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs, és megrendelést leadó felhasználói.

 Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás szerinti időtartamig illetve hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezelés hozzájárulás alapján történő kezelése esetén hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az adatok megismerésére jogosult Társaságunk, alkalmazottaink, valamint az adatfeldolgozóink. Az adatok elektronikus módon tárolódnak.

A személyes adatok módosítása vagy törlése lehetséges a személyes fiókjában, vagy kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Beazonosítás/ kapcsolattartás/ számlázás
Cégnév Beazonosítás/ kapcsolattartás/ számlázás
Cím Beazonosítás/ kapcsolattartás/ számlázás
E-mail Beazonosítás/ kapcsolattartás
Telefon Beazonosítás/ kapcsolattartás
Rendelt termék adatai A termék beazonosítása
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet
IP cím Technikai információs művelet

Az adatkezelési hozzájárulását a honlapon található és kifejezetten ezt a célt szolgáló üres jelölő négyzet szándékos kipipálásával teheti meg. Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. E tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és jelen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

7. Számlázás

Az adatkezelés célja a számla kiállítása. Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.  Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás szerinti időtartamig (számlamegőrzési idő: 8 év), illetve a hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.  A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg. Az adatok megismerésére jogosult Társaságunk, és alkalmazottaink, valamint adatfeldolgozóink. Az adatok elektronikus módon tárolódnak. A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Beazonosítás/ kapcsolattartás/ számlázás
Cégnév Beazonosítás/ kapcsolattartás/ számlázás
Cím Beazonosítás/ kapcsolattartás/ számlázás
E-mail Beazonosítás/ kapcsolattartás
Telefon Beazonosítás/ kapcsolattartás
Adószám/ adóazonosító A vevő beazonosítása
Számlaadatok A számla beazonosítása
Számlakiállítás időpontja Technikai információs művelet


8. Adatfeldolgozó
k

Az adatkezelési hozzájárulását a honlapon található és kifejezetten ezt a célt szolgáló üres jelölő négyzet szándékos kipipálásával teheti meg. Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. E tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és jelen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Webshopunk motorjának üzemeltetője a ShopRenter.hu Kft. A szolgáltató adatkezelési nyilatkozata itt tekinthető meg: https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/

Elérhetőségeik:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Tel: +36-1-234-5011

Email: info@shoprenter.hu

Társaságunk a Számlázz.hu, online számlázó programot használja számlái kiállítására. A szolgáltatás fejlesztője és üzemeltetője a KBOSS.hu Kft. A szolgáltató adatkezelési irányelvei itt tekinthetőek meg: www.szamlazz.hu/adatvedelem

Elérhetőségeik:

Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Tel: +36 30 35 44 789

Email: info@szamlazz.hu

A megrendelések célba juttatása külső szolgáltató, a Magyar Posta Zrt. igénybevételével történik.

A szolgáltató adatkezelési irányelvei itt tekinthetőek meg: www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Elérhetőségeik:

Cím: Budapest X. ker., Üllői út 114-116.

Tel: +36-1-767-8282

Email: ugyfelszolgalat@posta.hu


Tárhely szolgáltatónk a DotRoll Kft. A szolgáltató adatkezelési irányelvei itt tekinthetőek meg: https://dotroll.com/wp-content/uploads/2020/01/adatkezelesi-szabalyzat.pdf

Elérhetőségeik:

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Tel: +36-1-432-3232

Email: support@dotroll.com

9. Sütik/Cookie szabályzat

A lehető legjobb webes élmény érdekében a honlapunkra történő látogatás során, a felhasználó számítógépén kis adatcsomag, ún. cookie/süti kerül elhelyezésre. Társaságunk a Google Analytics, független webanalitikai szolgáltatást veszi igénybe, mely a Google Inc tulajdonában áll.

A Google Analytics rendszerében használt sütik segítségével elemzéseket, kimutatásokat készít a felhasználó Weboldalon mutatott viselkedéséről. A Google Analytics nem rögzít olyan adatokat, amelyekkel az Érintett konkrétan azonosítható lenne.

A Weboldal használatával az Érintett kifejezett hozzájárulását adja arra vonatkozóan, hogy az előbb említett célokból, a Google Inc. adatokat gyűjtsön róla, azokat feldolgozza, elemezze, és azokból jelentést készítsen a Társaság részére. Az így keletkezett adatokról, és azok kezeléséről itt tudhat meg többet: http://www.google.com/intl/hu_ALL/privacy.html

Érintettnek lehetősége van a webböngészők menüsorában található „Beállítások” menüben kezelni a cookie-kat.

10. Az érintettek jogai és a jogérvényesítés lehetőségei

Az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználónak jogában áll a jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerni, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból, mely adatfajtákat kezeli, ideértve a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. Kérheti adatainak helyesbítését, a jogszabályi kivételektől eltekintve kérni adatainak törlését vagy zárolását, tiltakozni az adatkezeléssel szemben.

Az érintett a fent megjelölt kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek teljesítése érdekében megtett intézkedésről az Adatkezelő legkésőbb a kérelem benyújtását követő 25 napon belül írásban nyújt tájékoztatást.

E-mail: hello@glulu.hu

Levelezési cím: 4225 Debrecen, Hátszeg utva 6.

Telefonszám: +36-30-726-1910

A Felhasználó további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, a 21.§-23.§ tartalmazza.

Felhasználó jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén Szolgáltatóval szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárást indíthat, vagy a bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg. Az eljárás megindítása előtt célszerű az Adatkezelővel megkísérelni a jogsérelem orvoslását.

A NAIH elérhetőségei:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu